190614 Week 7 Photos Trondheim to Bronnysund

© SV Katherine 2017      Cover Photo: Katherine on Anchor Faro Portugal with Askari of Australia